Pomozme si sami aneb Neslyšící překladatelé/tlumočníci

Projekt Pomozme si sami aneb „neslyšící tlumočníci/překladatelé“ reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000720 reaguje na nízkou personální kapacitu a dostupnost tlumočnických služeb pro neslyšící. Řešitel vytvoří nová pracovní místa pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením. Zaměstnáním osob znevýhodněných na trhu práce vznikne takový byznys model, který umožní navýšit aktuálně nízkou personální kapacitu tlumočnických služeb v ČR a podpoří jejich udržitelnost pomocí finančních prostředků získaných ze zakázek komerčních zákazníků.

Záměr projektu

Projektový záměr reaguje na souvislosti mezi dvěma problémy a nabízí jejich společné řešení. Prvním z nich je nízká personální kapacita a dostupnost tlumočnických služeb českého znakového jazyka, a to zejména ve službách komerčního sektoru (např. bankovní instituce, telekomunikační společnosti). Neslyšící si nyní musí zajišťovat tlumočení se značným časovým předstihem a přizpůsobovat své další aktivity personálním a časovým možnostem organizací poskytujících tyto služby. Neslyšící lidé, jejichž mateřštinou je český znakový jazyk, nezbytně potřebují využívat tyto služby zejména při integraci na trh práce či při vzdělávání, obecně jako prostředek pro přístup k informacím a službám. Osoby s postižením sluchu mají zákonem stanoveno právo na výběr komunikačního prostředku podle své preference. Aby však mohli toto právo uspokojivě naplňovat, je třeba hledat cesty, jak zvýšit stávající počet tlumočníků. Druhým úzce souvisejícím problémem, na nějž projekt reaguje, je obecně přetrvávající rigidita v přístupu k možnostem pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Sociální podnik Transkript online proto cíleně usiluje o překonávání stereotypů vztahujících se k tzv. vhodným profesím pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním handicapem, typicky např. pro osoby s postižením zraku (učitelé hudby, maséři, pracovníci telefonních ústředen). Hlavní součástí dlouhodobé HR strategie podniku je zaměstnávání nevidomých osob na pozicích přepisovatelů mluvené řeči a nyní nově také osob s postižením sluchu jako online tlumočníků znakového jazyka. Tato HR strategie je postavena na využití specifických schopností osob obou výše uvedených skupin jako profesního benefitu.

Nedostatek tlumočníků znakového jazyka

V ČR připadá na jednoho tlumočníka znakového jazyka 143 neslyšících osob. Převážná většina tlumočníků vykonává tuto profesi v organizacích, které jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Tato pracoviště jsou téměř výhradně financována ze státních dotací a objem těchto prostředků neumožňuje zaměstnat reálně potřebný počet tlumočníků v hlavním pracovním poměru. Výkon tlumočnické praxe formou externí spolupráce s vesměs neziskovými organizacemi nepřináší tlumočníkům potřebnou jistotu pravidelného a stabilního příjmu, výše finanční odměny závisí na aktuálních možnostech těchto organizací. Přestože v ČR existuje poskytovatel tlumočnických služeb online formou, která eliminuje cestovní náklady a časové ztráty tlumočníků, není ani tato služba dostupná okamžitě „teď a tady“. Tento projekt proto přináší takový model online tlumočnické služby, který formou stabilního zaměstnání osob se zdravotním postižením v hlavním pracovním poměru navýší stávající počet tlumočníků. Online tlumočníci s postižením sluchu budou jako kmenoví zaměstnanci sociálního podniku dostupní okamžitě. Mluvenou řeč budou těmto pracovníkům při poskytování služby zajišťovat nevidomí rychlopísaři. Česká koncepce hodnocení pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením je postavena primárně na definování pracovních činností, které lidé s konkrétním typem zdravotního postižení nemohou vykonávat. Tento projektový záměr však nabízí zcela opačný přístup, který staví službu online tlumočení pro neslyšící na vzájemné spolupráci osob s postižením sluchu na pozicích tlumočníků a nevidomých přepisovatelů mluvené řeči.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit metodické, technické a personální podmínky pro poskytování nové služby sociálního podniku online tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, a to s využitím specifických profesních dovedností osob s postižením sluchu jako online tlumočníků, jimž budou při výkonu práce zprostředkovávat mluvenou řeč nevidomí rychlopísaři. Návazným cílem je vytvoření nových pracovních míst pro online tlumočníky se sluchovým postižením a nevidomé online přepisovatele mluvené řeči. V obecné rovině si řešitel projektu stanovil cíl zpřístupnit skupině osob s postižením sluchu profesi online tlumočení znakového jazyka a navýšit tak personální kapacitu či časovou a místní dostupnost těchto služeb. Hlavním ekonomickým cílem projektu je doplnění stávajícího portfolia online služeb komunikační přístupnosti pro osoby s postižením sluchu: kromě online simultánního přepisu mluvené řeči bude sociální podnik nově poskytovat také služby online tlumočení českého znakového jazyka. Bezprostředně navazující ekonomický cíl projektu představuje prodej komplexního portfolia online komunikačních služeb obchodním partnerům sociálního podniku jako efektivního a snadno dostupného nástroje pro bezbariérovou komunikaci s klienty s postižením sluchu. Komerční zakázky v režimu náhradního plnění umožní přinášet do oblasti podpůrných komunikačních služeb pro osoby se sluchovým handicapem potřebné finanční prostředky z privátního sektoru. Tato projektová realizace má významný sociální impakt, neboť stojí na vzájemné spolupráci a podpoře dvou skupin osob s těžkým smyslovým postižením a znevýhodněním na trhu práce.

Výsledky a výstupy projektu

Metodika projektu Pomozme si sami aneb „Neslyšící tlumočníci/překladatelé“ se sluchovým postižením je dotupná ke stažení zde.