Sociální princip

Přihlášení se k principům sociálního podnikání

Společnost naplňuje principy sociálního podnikání a usiluje o prospěch v uvedených oblastech následovně:

Společnost se hlásí k principům sociálního podnikání a funguje jako sociální podnik

Principy a rozpoznávací znaky sociálního podnikání

1. společensky prospěšný cíl

1a1. podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

2. sociální prospěch

2a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců

2a2. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob

2b1. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku

3. ekonomický prospěch

3a1 alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

3b1. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

3c1. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň

30 % z celkových výnosů podniku

4. environmentální prospěch

4a1. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

5. místní prospěch

5a1. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

5b1. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů

5c1. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry