Profesní přednosti nevidomých

Stručné shrnutí záměru

Předkládaný záměr řeší přístup určité skupiny osob se sluchovým postižením k informacím, ke službám a na trh práce. Jde o skupinu osob, které neovládají znakový jazyk, ale jejich primárním komunikačním jazykem je čeština, resp. její písemná podoba. Pro tuto skupinu osob je jedinou formou efektivní komunikace přepis mluvené řeči. Tento zákonem uznaný komunikační prostředek však není nikterak systematicky podporován ze strany státu. Rostoucí trend poptávky po této službě vyžaduje nové řešení a rozšíření týmu odborně proškolených přepisovatelů mluvené řeči. Projekt přináší ucelenou koncepci nové profese online přepisovatele mluvené řeči jako příležitosti pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením. Specifické předpoklady těchto osob pro úspěšný výkon profese přepisovatele budou využity ve prospěch skupiny sluchově postižených osob. Předkladatel projektu poskytne praktický výcvik 6 přepisovatelům mluvené řeči se zrakovým handicapem. V procesu koncipování této profese bude adaptovaná existující aplikace online přepisu požadavkům přepisovatelů s postižením zraku, která bude plně kompatibilní s hlasovými a zvětšovacími SW pro tyto pracovníky. Jako nástroj výběru, zaškolování a realizace přepisů bude zpracována odborná metodika reflektující specifické potřeby zrakově handicapovaných přepisovatelů. Rozšíření týmu přepisovatelů napomůže lépe uspokojovat poptávku sluchově postižených po této službě a bude možné nabízet více zakázek komerčním subjektům, které také tuto službu při komunikaci se sluchově postiženými klienty poptávají. Zisk z komerčních zakázek zajistí dlouhodobou udržitelnost nově vytvořených pracovních míst a poskytování služby na nekomerční bázi osobám se sluchovým postižením. 

Popis problému, který inovace řeší

 Lidé s postižením sluchu jsou plošně považováni za příslušníky jazykové minority užívající při komunikaci znakový jazyk. Z hlediska forem komunikace nejde o homogenní skupinu osob, lidé nedoslýchaví, ohluchlí po rozvoji řeči a uživatelé kochleárního implantátu preferují formy komunikace vycházející z českého jazyka. Tito lidé narážejí na značné bariéry v oblasti slovní komunikace, které jim brání v porozumění mluvené řeči. Pro tuto skupinu osob je jedinou formou efektivní komunikace online přepis mluvené řeči. Rostoucí trend poptávky po této službě aktuálně vyžaduje rozšíření týmu odborně proškolených přepisovatelů mluvené řeči. Přestože zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob uvádí jako jednu z forem komunikace přepis mluvené řeči, v rámci sociálních služeb jsou finančně podporovány pouze tlumočnické služby mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Služby přepisu mluvené řeči jsou v současnosti zajišťovány dobrovolníky a sociálními aktivitami společnosti Transkript online.

Projekt zároveň reaguje na zájem osob se zrakovým postižením pracovat v oblasti přepisu mluvené řeči, kde mohou zaměstnavatelům nabídnout vysokou kvalitu sluchového vnímání a nadstandardně rozvinutou schopnost koncentrace na mluvené slovo, jako zásadní předpoklady pro výkon této profese. Tuto profesi mohou navíc vykonávat z domova nebo známého prostředí kanceláře, kam se dopravují samostatně bez obvyklých finančních nákladů na průvodcovské a asistenční služby. Jejich technická samostatnost při výkonu této profese bude zajištěna adaptací současné aplikace pro online přepis, která bude plně kompatibilní s hlasovými a zvětšovacími softwary pro uživatele s postižením zraku. Inovace spočívá v propojení zájmu a specifických předpokladů zrakově handicapovaných pro tuto práci s rostoucí poptávkou po profesionální službě přepisu mluvené řeči ze strany osob s postižením sluchu. 

Změna dosažená sociální inovací 

Rozšířením týmu přepisovatelů mluvené řeči bude možné uspokojit vzrůstající poptávku po službě online přepisu.  Společnost Transkript bude moci poskytovat tuto službu ve větším rozsahu jednak komerčním subjektům, které ji poptávají při komunikaci s klienty se sluchovým postižením v rámci trendu naplňování CSR strategií a zároveň uspokojovat zvyšující se poptávku po nekomerčních přepisech osobami se sluchovým postižením (OSP). Transkript na základě svých dat z roku 2013 odhaduje nárůst poptávky pro rok 2014 v řádu několika set procent (až 19 500 jednotek přepisu, z čehož 80 % tvoří nekomerční přepisy pro OSP).  Do poskytování služby budou pracovně zapojeny jako přepisovatelé mluvené řeči osoby se zrakovým postižením (OZP), které mají pro výkon této profese specifické předpoklady a jsou skupinou handicapovanou na trhu práce. Cílem inovace je vytvoření metodických materiálů, které budou obecně sloužit jako výukové a tréninkové postupy pro školení osob s postižením zraku. Dále bude stávající software online přepisu uzpůsoben potřebám OZP. Bude se vycházet ze zkušeností dřívějšího řešení, kdy takové programové vybavení využívali pouze přepisovatelé bez handicapu. Koncepce projektu plně reaguje na základní potřeby OZP na trhu práce, jimiž jsou práce s informacemi s pomocí speciálních SW a možnost práce z domova či kanceláře bez nutnosti cestovat na neznámá místa. V reakci na tyto specifické potřeby přináší projekt technické řešení práce zrakově postižených přepisovatelů formou adaptované webové aplikace a nabídne tak pracovní uplatnění bez finančních nároků na průvodcovské a asistenční služby. Hodnotícím kritériem bude množství uskutečněných přepisů pro komerční subjekty a výnosy z těchto zakázek ve vztahu k množství individuálních bezplatných zakázek osob se sluchovým postižením (základní předpoklad dlouhodobé udržitelnosti projektu). Výstupem bude rovněž odborná metodika, která umožní kvalitní výběr a práci zrakově handicapovaných přepisovatelů. Řešitelé projektu ve spolupráci s partnery vyberou skupinu 10 uchazečů z řad CS, kteří budou ve druhé fázi vyškoleni na pozici online přepisovatele. 6 absolventů získá následně možnost placené stáže u předkladatele projektu v rámci přímé podpory. Tím získají potřebnou praxi a zvýší se jejich uplatnitelnost na trhu práce. 1-2 stážisti budou po ukončení projektu zaměstnáni předkladatelem projektu na pozici online přepisovatele. 

Novost a jedinečnost inovace

Původnost inovace spočívá v zapojení CS osob se zrakovým postižením do profese online přepisovatele, která byla doposud dostupná pouze osobám bez handicapu. Leadrem v poskytování služeb online přepisu je v ČR společnost Transkript online. Jako jediný poskytovatel přepisovatelských služeb na trhu disponuje speciálním systémem pro poskytování simultánního přepisu online pro osoby se sluchovým postižením, čímž významně snižuje náklady na přepisovatele spojené s jejich cestováním, zároveň tak dosahuje jejich výrazně vyšší využitelnosti.  V ČR se simultánním přepisem dále zabývá Centrum zprostředkování simultánního přepisu, které zajišťuje služby fyzicky přítomných přepisovatelů. Na Masarykově univerzitě v Brně je rozvíjen systém Polygraf, jenž umožňuje lokální poskytování přepisu v jedné místnosti za fyzické přítomnosti přepisovatele. Obdobu přepisovatelských služeb nabízí společnost Telefonica O2 v rámci služby Hovor pro neslyšící. Služba však neumožňuje vzdálený přepis komunikace v reálném čase neslyšící osoby se slyšícím člověkem – tedy nejběžnější scénář komunikace. V evropském měřítku podobné služby nabízejí německá firma VerbaVoice a britská BeeCommunication. Žádný z aktérů nevyužívá přepisovatele se zrakovým postižením. Zavedení profese online přepisovatele rekrutovaného z řad CS je zcela novým přístupem v rámci celého oboru v ČR, kdy obecně prospěšnou službu online přepisu pro lidi s handicapem bude ponovu výkonávat skupina lidí z CS, kteří jsou rovněž handicapovaní. Částečně bude možné navázat i na zkušenosti projektu OP LZZ „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“, který realizovala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V rámci projektu byl akreditován rekvalifikační kurz „Operátor digitálního přepisovacího systému“. Úlohou operátora není psaní na klávesnici, nýbrž přemlouvání audio záznamu, tzv. „stínový mluvčí“, jenž k přepisu využívá SW pro automatické rozpoznávání řeči. Následně dochází k manuální korekci chyb v rozpoznaném textu. Takovéto uspořádání je nedostatečné pro potřeby přepisu v reálném čase. 

Zlepšení a dopad inovace

Předkládané řešení zavádí jako vůbec první v ČR možnost pracovat OZP jako online přepisovatel ze zázemí známého prostředí. Otevírá se tak nový perspektivní obor pro zájemce o profesionální přepisovatelské služby. Přizpůsobení technického řešení potřebám nevidomých pracovníků tak umožní jejich plné pracovní zapojení na pozicích online přepisovatele. Přepisovatelé se zrakovým postižením, tak budou moci naplno využít své přednosti zvýšené koncentrace na hlasový projev. Zároveň se tak pomůže pokrýt nedostatek těchto odborníků na pracovním trhu. Bude tak možné uspokojit vzrůstající poptávku osob se sluchovým postižením po přepisovatelských službách. V současnosti neexistuje v ČR ani jedno pracovní místo online přepisovatele, které by bylo obsazeno osobou s postižením zraku. Po ukončení projektu očekáváme 6 odborně kvalifikovaných přepisovatelů se zrakovým postižením schopných nabízet své služby osobám s postižením sluchu. Jednomu až dvěma absolventům bude nabídnuta dlouhodobá spolupráce na pozici specialista online přepisu ve společnosti Transkript. Díky zvyšující se poptávce po přepisovatelských službách, lze očekávat uplatnění a příležitosti zejména v zavedení přepisu jako standardní služby společensky odpovědných firem. Nabídka přepisů v rámci státní správy a soudnictví, přepisy jednání a jejich zápisy např. připravovaný pilotní projekt se sociálním odborem Prahy 12. Další přepisy (např. digitalizace archivu Českého rozhlasu); expanze přepisovatelských služeb do zahraničí – především na Slovensko. Omezení lze spatřovat především v nedostatečné informovanosti majoritní společnosti o komunikačních potřebách osob se sluchovým postižením. Bariéry zaměstnavatelů plynoucích z neinformovanosti o specificích zrakového handicapu; absence zkušeností se zaměstnáváním zrakově handicapovaných osob. Ohrožením nově vzniklé profese může být rychlý vývoj SW automatického rozpoznávání kontinuální řeči s dostatečnou přesností (cca 90 %) fungující i v hlučném prostředí s funkcí rozpoznání mluvčího.  Vývoj takového rozpoznávacího SW odolného proti rozličným rušivým vlivům při zachování přesnosti (zvlášť např. v oblasti soudnictví je spolehlivost a přesnost rozpoznání klíčová) je však otázka minimálně několika dalších let.

 

Zapojení inovačních aktérů

Na tvorbě inovačního řešení se budou podílet sociálně zaměřená firma Transkript online, Tyflodrom o.s. a Česká unie neslyšících (ČUN). Transkript bude zodpovědný za přizpůsobení technického řešení pro potřeby CS. Transkript rovněž zajistí specialistu online přepisu, pod jehož odborným vedením budou ve 3. fázi probíhat stáže nevidomých přepisovatelů. Manažeři Transkriptu budou zodpovědní za management celého pro-jektu – stanovení detailního projektového plánu, průběžnou identifikaci rizik, jejich ošetření a kontrolu plnění projektových cílů. Kompetencí o.s. Tyflodrom bude příprava metodiky práce s osobami se zrakovým postižením, bilanční diagnostika uchazečů o profesi online přepisovatele a poskytnutí nutných konzultací v oblasti zásad vývovoje webových aplikací pro nevidomé. ČUN zajistí výběr vhodných kandidátů na pozici jazykového poradce z CS osob se sluchovým postižením, kteřý zajistí potřebnou zpětnou vazbu nevidomým přepisovatelům a budou se podílet na uživatelských testech vznikajícího řešení. Metodický pracovník Tyflodrom ve spolupráci s metodickým pracovníkem ČUN připraví adaptaci metodiky práce online přepisu pro neslyšící vzhledem ke specifikům práce přepisovatelů se zrakovým postižením. Neslyšící uživatelé budou do inovační-ho řešení zapojeni od začátku 2. fáze, během pilotu a následně po celou dobu přenesení inovace do běžného provozu. Na základě jejich zpětné vazby bude docházet jak k metodickým, tak technickým úpravám inovační-ho řešení.  Ve 2. fázi bude zapojen neslyšící uživatel v rámci své pracovní náplně na pozici jazykového poradce. Inovační řešení bude nabídnuto k testování současným uživatelům online přepisu, jakož bude ote-vřené i celé komunitě neslyšících. CS osob se zrakovým postižením bude do inovačního řešení zapojena od 1. fáze projektu, kdy se bude podílet na doplnění procesních a technických požadavků na inovační řešení. Během 1. a 2. fáze dojde k širšímu oslovení zájemců o pozici online přepisovatele z CS osob se zrakovým postižením a ověření předpokladů pro výkon této profese. Neúspěšným kandidátům bude navržen tréninkový plán, jak své dovednosti zlepšit. V rámci 3. fáze budou zapojeno celkem 6 stážistů z CS osob se zrakovým postižením na pozicích online přepisovatele.  1-2 absolventům stáží budou následně nabídnuté plné nebo částečné úvazky na pozici profesionálního online přepisovatele.

Tento projekt je financován z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ1.04/3.1.02/B7.00057.

Projekt probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.