Problematika sluchového postižení

Schopnost porozumět mluvené řeči hraje základní úlohu v komunikaci mezi lidmi, ve vzdělávání, sdílení myšlenek a udržování mezilidských vztahů. Ve většinové slyšící společnosti panuje obecně rozšířený mýtus, že všichni neslyšící ovládají znakový jazyk, nebo jsou schopní odezírat. Není tomu tak. 

Znakový jazyk umí a upřednostňuje před jinými formami komunikace jen malá část osob se sluchovým postižením. Jeho uživatelé jsou lidé, kteří se narodili již neslyšící nebo ohluchli před vytvořením řeči. Znakový jazyk se tak stal jejich mateřským jazykem. Z toho důvodu češtinu, kterou se učí jako svůj druhý jazyk, ovládají v různé míře.

Podstatně větší skupinu osob se sluchovým postižením představují lidé ohluchlí, kteří přišli o sluch v době, kdy už měli vybudovanou řeč. Jejich mateřským jazykem je čeština. Pro tyto osoby je naučit se znakový jazyk podobně obtížné jako kterýkoliv jiný jazyk. Tento proces bývá často ještě obtížnější, protože znakový jazyk má svou gramatiku a své vyjadřovací prostředky naprosto odlišné od mluveného slova. Proto preferují domluvu psanou formou. 

Taktéž odezírání nelze považovat za plnohodnotný komunikační prostředek pro každého. Odezírání je velmi náročná mentální činnost přirovnatelná k toku titulků ve filmu, kde místo slov jsou vidět pouze rychle se střídající jedno až dvě písmena.

Zdaleka nejpočetnější skupinou jsou lidé nedoslýchaví. Uvádí se, že problémy se sluchem má u nás až půl milionu lidí, jejich podíl silně stoupá v seniorském věku. Někteří z nich používají sluchadla, což do jisté míry kompenzuje jejich postižení, ale něco jiného je slyšet, a něco jiného zas dobře rozumět. Záleží na míře nedoslýchavosti a okolnostech, jako je výslovnost mluvčího, hluk v okolí, hovor více lidí najednou apod.

Pro velkou část neslyšících je pak přepis řeči jediným prostředkem, který jim pomáhá překonat jejich znevýhodnění v majoritní slyšící a řečí komunikující společnosti. Díky novým informačním technologiím je možné přepis pohotově zpřístupnit v podstatě kdekoli a kdykoli. A právě využitím moderních telekomunikačních nástrojů a přepisem online se zabývá naše inovativní sociální firma Transkript online s.r.o.